Görev Tanımı

PP4.4.GT.0338, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Program İşlemleri Personeli

Kod: GT338

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Birimlerden gelen yeni bölüm, program, anabilim/anasanat dalı açılması teklif dosyalarını YÖK formatına ve eğitim komisyonu değerlendirme kriterlerine uygunluğunu incelemek, eksiklikleri gidermek, MYO taleplerini MEYOK kuruluna sunmak, uygun görülenleri eğitim komisyonuna ve senatoya sunmak.

 • Birimlerden gelen yeni öğrenci alım taleplerini YÖK formatına ve eğitim komisyonu değerlendirme kriterlerine uygunluğunu incelemek, eksiklikleri gidermek, MYO taleplerini MEYOK kuruluna sunmak, uygun görülenleri eğitim komisyonu ve senatoya sunmak.

 • MYO, yüksekokul, fakülte, enstitü kurulması taleplerini YÖK formatına uygun olarak düzenlemek, eğitim komisyonuna ve senatoya sunmak.

 • Bölüm, program, anabilim/anasanat dalı adı değişikliği gerekçeli kararını eğitim komisyonu kararı ile senatoya sunmak.

 • Bölüm, program, anabilim/anasanat dalı açılması, yeni öğrenci alınması, MYO, fakülte, enstitü kurulması ile ilgili senato kararlarını YÖK'e bildirmek.

 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Müfredat düzenleme ofisi personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.