Görev Tanımı

PP2.3.GT.0341, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: BAP Proje Yürütücüsü

Kod: GT341

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

OMÜ BAP Destekli Proje Yürütücülerin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları;

 1. BAP projesinin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesine bağlı kalarak proje sözleşmesindeki süre, amaç ve şartlara uygun olarak yürütülmesi, geliştirilmesi ve sonuçlandırılmasından sorumludur.

 2. Proje kaynaklarının kullanımının etkin takibini yapmakla sorumludur.

 3. Projeyle ilgili her türlü teknik, idari, mali bilgi ve belgelerin incelemeye hazır bulundurulmasından sorumludur.

 4. Projenin devamı süresince her altı ayda bir çalışmaların gidişi ve harcama durumlarıyla ilgili bir gelişme raporu ve istenildiğinde proje ile ilgili ayrıntılı bilgileri BAP Komisyonuna vermekle yükümlüdür.

 5. Proje bitiş tarihinden sonra en geç üç ay içerisinde tüm araştırma sonuçlarını içeren proje sonuç raporunu ekleri ile birlikte BAP Komisyonuna vermekle yükümlüdür.

 6. Araştırma devam ederken ve/veya tamamlandıktan sonra bilimsel toplantılara sunulan bildiri metinleri ve yayınları BAP Otomasyon Sistemine girmekle yükümlüdürkilidir.

 7. Projede iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasından sorumludur.

 8. Projeyle ilgili elde edilecek bilgilerin gizliliğinin korunması bakımından BAP Komisyonuna karşı sorumludur.

 9. Ulusal güvenlik, milli ekonomi ve ülke çıkarları aleyhine kullanılabilecek proje sonuçları üzerinde proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılar tarafından haber veya beyanat verilemez ve yayın yapılamaz.

 10. Proje yürütücüsü, tamamlanan proje ile ilgili veri, kayıt ve dokümanları en az beş yıl saklamakla yükümlüdür.

 11. Proje ve projenin çıktılarıyla ilgili olarak kamuoyuna yönelik duyurularda, makale, bildiri, tez vb. proje çıktılarında "Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ….. proje numarası ile desteklenmiştir" ibaresini kullanmakla yükümlüdür.

 12. Proje yürütücüsü, bilimsel araştırma projelerine ait tüm kayıt ve verileri projenin sonuçlandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle saklamak zorundadır.

   

Vekalet Durumu

Yok

Aranan Nitelikler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde kadrolu öğretim üyesi veya öğretim elemanı olmak.

Üniversitelerin en az doktora, tıpta/dişte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmak.