Görev Tanımı

PP4.3.GT.0036, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: PDB Sınav Destek Hizmetleri Ofisi Personeli

Kod: GT36

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı ile ilgili süreçleri yürütmek.
 • İşe alımlarda uygulanacak sınavlarla ilgili süreçleri yürütmek.
 • Kurum içi personeli sınavlarıyla ilgili süreçleri yürütmek.
 • Diğer kurumlara Üniversitemiz tarafından yapılacak sınavların süreçlerini yürütmek ve protokollerin imzalanmasını sağlamak.
 • Kurum içi ve dışı yazışmalar yapmak.
 • Sınavla ilgili süreçte Hukuk Müşavirliğine veya Bilgi Edinme birimine sınav evraklarını ve dokümanlarını hazırlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: İnsan Kaynakları Planlama Birimi Sorumlusu veya İnsan Kaynakları Planlama Birimi Yöneticisi

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olmak.