Görev Tanımı

PP3.5.GT.0351, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: DSİM Bütçe ve Mali İşler Birimi Yöneticisi

Kod: GT351

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Bütçe İşlemleri:

 • OMÜ Döner Sermaye İşletme Bütçesinin hazırlanmasını koordine etmek.

 • Birimler tarafından hazırlanarak DMİS sistemine kaydedilen tahmini gelir gider bütçe toplamlarını birimler bazında icmal bir tablo oluşturarak Döner sermaye İşletmesi bütçesini oluşturmak ve Üniversitemiz Yönetim kurulunun onayına sunmak.

 • Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bütçenin DMİS Sistemi üzerinde birimler bazında onaylayarak aktif hale gelmesini sağlamak ve bağlı birimlere EBYS üzerinden duyurmak

 • Rektörlük DSİM ve Bağlı Birimlerinin ek ödenek gönderme belgesinin düzenlemesini ve Üniversitemiz Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlamak.

 

Mali İşler:

 • İhale İşlemlerinin gerçekleştirilmesini ve takibini sağlamak.

 • Sözleşme, teminat ve muayene kabul işlemlerinin yapılmasını ve takibini sağlamak.

 • Doğrudan temin alımları ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesini ve takibini sağlamak.

 • Kredi/Avans yoluyla ve istisna kapsamında (DMO ve Diğer Kurumlar) alımlarla ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesini ve takibini sağlamak.

 • Taşınır İşlemlerinin usulüne uygun yürütülmesini sağlamak.

 • Eğitim ve Danışmanlık ek ödemelerinin usulüne uygun yürütülmesini sağlamak. • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

İdari İşler Birim Yöneticisi

Aranan Nitelikler

 • En az Fakülte veya 4 Yıllık Yüksekokul mezunu olmak

 • Bütçe çalışmaları konusunda eğitim ve seminerlere katılmış olmak