Görev Tanımı

PP5.1.GT.0350, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Döner Sermaye İşletme Müdürü

Kod: GT350

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek.

 •  İşletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlamak,

 • Taşınır işlemlerinin usulüne uygun yürütülmesini sağlamak ve gerekli denetimi yapmak.

 • Döner sermayeden yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirleri Gelir ve Gider Gerçekleştirme Görevlisi olarak tahakkuk ettirmek. Gerçekleştirme görevlisi olarak Ödeme Emirlerini hazırlayarak, harcama birimindeki ön malî kontrol görevini yapmak.
  - Gelir gerçekleştirme görevlileri; işletme gelirlerinin tahakkuk ve takip işlemlerini yürütürler.
  - Gider ve gelir gerçekleştirme görevlileri, kendilerine verilen görevlerin mevzuatına ve usulüne uygun olarak yürütülmesinden, düzenledikleri belgelerin doğruluğundan sorumludurlar.

 • Birim Tahakkuk evraklarını kontrol ederek onaylamak.

 • Birim personelinin izinlerini planlamak.

 • Gelen evrakları ve talepleri ilgili kişi yada birime sevk etmek.

 • İcra yazıları ile ilgili haciz işlemi başlatmak veya yazısını yazdırmak

 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

 • Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak

 • İşletmeye bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek,

 • İşletmenin stratejik planını, faaliyet raporlarını hazırlatmak ve üst yönetime sunmak

 • Rektörlük Makamı ve Rektör Yardımcılığı (Harcama Yetkilisi) tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,

Vekalet Durumu

İdari İşler Birim Yöneticisi veya DSİM Bütçe ve Mali İşler Birimi Yöneticisi

Aranan Nitelikler

En az Fakülte veya 4 Yıllık Yüksekokul mezunu olmak