Görev Tanımı

PP4.3.GT.0037, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: PDB İnsan Kaynakları Planlama Ofisi Personeli

Kod: GT37

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Performans değerlendirme çalışmaları için anketler hazırlamak, performans değerlendirme yazılımına verileri girmek, takibini yürütmek ve raporlamak.
 • Kadro ihtiyaçları ve yer değişikliği isteklerini listelemek.
 • İdari personelin Nakil/Açıktan yeniden atanma, kadro talep başvurularını listelemek.
 • İş analizi çalışmalarına yardımcı olmak.
 • Personel memnuniyetini ölçme çalışmalarını yürütmek.
 • Birimlerle ilgili üretilen projelerin yürütülmesinde yardımcı olmak.
 • İstatistiki bilgiler için veri toplamak.
 • Kurum içi ve dışı yazışmalar yapmak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: İnsan kaynakları planlama birimi sorumlusu veya İnsan kaynakları planlama birimi yöneticisi

Aranan Nitelikler