Görev Tanımı

PP4.1.GT.0352, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: DSİM Bütçe ve Mali İşler Birimi Personeli

Kod: GT352

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Bütçe İşlemleri:

 • İlgili oldukları Birimin bütçesini birim amiri ile birlikte hazırlanmak

 • Birimler tarafından hazırlanarak DMİS sistemine kaydedilen tahmini gelir gider bütçelerini kontrol ederek, birimler bazında icmal bir tablo oluşturup, Döner sermaye İşletmesi bütçesinin Üniversitemiz Yönetim kurulunun onayına sunulabilir hale getirmek.

Mali İşler:

 • İhale İşlemlerini gerçekleştirmek ve takibini sağlamak.

 • Sözleşme, teminat ve muayene kabul işlemlerinin yapılmasını ve takibini sağlamak.

 • Doğrudan temin alımları ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesini ve takibini sağlamak.

 • Kredi/Avans yoluyla ve istisna kapsamında (DMO ve Diğer Kurumlar) alımlarla ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesini ve takibini sağlamak.

 • Satın alma işlemleri ile ilgili bütçe takibini yapmak.

 • Taşınır İşlemlerini usulüne uygun olarak gerçekleştirmek.

 • Eğitim ve Danışmanlık ve Ar-ge ek ödeme evraklarını usulüne uygun hazırlamak ve tahakkuka bağlamak.

 • Kurum içi ve dışı yaptıkları işlerle ilgili yazışmaları yapmak.

 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Diğer birim personeli.

Aranan Nitelikler

En az ortaokul mezunu olmak.