Görev Tanımı

PP4.6.GT.0358, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: KDDB Teknik Hazırlık Ofisi Personeli

Kod: GT358

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

-Satın alma yoluyla sağlanan materyallerin otomasyon üzerinden ait olduğu kütüphanesini seçip,  fatura-firma bilgilerini girmek.  
-Bağış yoluyla sağlanan materyallerin otomasyon üzerinden ait olduğu kütüphanesini seçip, Değer Taktir Komisyon tutanaklarında yer alan bilgilerini girmek.
-Kataloglama ve sınıflaması tamamlanan materyallerin otomasyondan demirbaş ilişkilendirmesini yapmak.
-Otomasyondan yer numarası etiketleri ve barkod çıktılarını alarak ilgili materyallere yapıştırmak.
-Materyallerin otomasyon üzerinden durumunu (serbest, ödünç verilmez vb.) belirtmek.
-Materyallerin rafa çıkmasını sağlamak için ilgili birime yönlendirmek.
-Hasarlı ya da yıpranmış etiketlerin yeniden dökümünü yapıp, materyallerin ilgili kısımlarına yapıştırmak .
-Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
-Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
-Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
-Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
-İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
-Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Teknik Hazırlık İşlemleri Birimi Ofisleri Personeli

Aranan Nitelikler

Üniversitelerin en az lisans programlarından mezun olmak.