Görev Tanımı

PP1.3.GT.0306, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ÖİDB Çağrı Hizmetleri Personeli

Kod: GT306

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

1.       ÖİDB ile ilgili gelen telefonların cevaplandırılarak bilgilendirme ve yönlendirmesini yapmak, destek hizmeti vermek.
2.       ÖİDB kurumsal maillere cevap vermek, bilgi yetersizliğinde ilgili kişilerin maillerine yönlendirmek.
 
Sorumluluklar
1.       Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
2.       Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
3.       Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
4.       Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
5.       İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
6.       Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.
 
 

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Çağrı hizmetleri personeli

Aranan Nitelikler

En az ortaöğretim mezunu olmak.