Görev Tanımı

PP1.3.GT.0359, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ÖİDB Mevzuat Ofisi Personeli

Kod: GT359

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

1.       Eğitim öğretim ile ilgili yönetmelikleri düzenlemek, kanun veya üst yönetmelikler değiştiğinde güncellenmek, eğitim komisyonuna, mevzuat komisyonuna ve senatoya sunmak, resmi gazeteye göndermek.
2.       Birimlerden gelen yönergelerin kanun ve üst yönetmeliklere uygunluğunu kontrol ederek eksikliklerle ilgili birimlerden düzeltme talep etmek, eğitim komisyonuna, mevzuat komisyonuna ve senatoya sunmak.
3.       Gerek görüldüğünde veya talep edildiğinde uygulama ilkeleri veya usul ve esasları belirleyerek taslak hazırlamak, eğitim komisyonuna, senatoya sunmak.
 
Sorumluluklar
1.       Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
2.       Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
3.       Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
4.       Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
5.       İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
6.       Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Program işlemleri ofisi personeli

Aranan Nitelikler

En az ortaöğretim mezunu olmak.