Görev Tanımı

PP4.5.GT.0048, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: İMİD Taşınmazlar Birim Yöneticisi

Kod: GT48

Hassas Görev: Evet

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Taşınmazların kiralama, tahsis, satış, devir ve kayıt işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Hobi Bahçelerinin tahsis ve takip işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Kiraya verilen taşınmazların kira, ciro, su, elektrik ve doğalgaz işlemlerini tahakkuk ettirmek ve ilgililere bildirme işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Kira sözleşmelerini takip etme ve dosyalarını oluşturma işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Taşınmazların ecrimisil işlemlerinin yapılamsını sağlamak.
 • Taşınmaz bedel tesbit komisyonlarını oluşturmak ve takip edilmesini sağlamak.
 • Taşınmaz İzin Komisyonu Sekreterya İşlmelerinin yerine getirilmesini sağlamak.
 • Birim bünyesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi edinme taleplerini değerlendirmek, yanıtlamak ve işlemlerini yürütmek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Diğer birim yöneticisi

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az Lisans programlarından mezun olmak.