Görev Tanımı

PP4.5.GT.0049, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: İMİD Lojman Yönetim Ofisi Sorumlusu

Kod: GT49

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Lojmanların tahsis, devir ve kira işlemlerini kontrol etmek.
 • Lojman yönetimi ile idare arasındaki işlemleri kontrol etmek.
 • Lojmanların ortak alanlardaki işlemlerini kontrol etmek.
 • Lojmanların doğalgaz alımlarını, kalorifer ve kapıcılık hizmetleri işlemlerini kontrol etmek.
 • Kira defterini kontrol etmek.
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Konut Tahsis ve Yönetim Yönergesi kapsamında "Konut İdare Amiri" görevini yürütmek.
 • Birim çalışanları ile birim yöneticisi arasında bilgi alışverişini sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur. 

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Taşınmazlar birimi yöneticisi

Aranan Nitelikler

 • En az ön lisans programlarından mezun olmak.