Görev Tanımı

PP4.5.GT.0051, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: İMİD Taşınmaz Kira, Tahsis ve Kayıt Ofisi Sorumlusu

Kod: GT51

Hassas Görev: Evet

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Taşınmazların kiralama, tahsis, satış, devir ve kayıt işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Kiraya verilen taşınmazların kira, su, elektrik ve doğalgaz işlemlerini tahakkuk ettirmek, ilgililere bildirilmesini ve tahsilat takibinin yapılmasını sağlamak.
 • Taşınmazların kira sözleşmelerini, ecrimisil işlemlerini takip edilmesini sağlamak ve bedel tesbit komisyonlarını oluşturmak.
 • Kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Birim çalışanları ile birim yöneticisi arasında bilgi alışverişini sağlamak.
 • Birim bünyesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi edinme taleplerini değerlendirmek, yanıtlamak ve işlemlerini yürütmek.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve işlemleri, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Taşınmaz Kira, Tahsis ve Kayıt Ofisi Personeli

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olmak.