Görev Tanımı

PP4.5.GT.0052, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: İMİD Taşınmaz Kira, Tahsis ve Kayıt Ofisi Personeli

Kod: GT52

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Taşınmazların ihale, kiralama, tahsis, satış, devir ve kayıt işlemlerini yapmak.
 • Taşınmaz kayıtlarını icmal cetvellerine işlemek ve yıl sonunda strateji geliştirme daire başkanlığına bildirmek.
 • Kiraya verilen taşınmazların yıllık kira artışlarını TÜİK verilerine göre yaparak, kiracılara bildirmek ve takibini yapmak.
 • Kiraya verilen taşınmazların Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından hesaplanan su, elektrik ve ısınma bedellerinin enkdeks kontrolünü yapmak ve kiracılara tahakkuk ettirmek, tebliğ ve takibini yapmak.
 • Kiraya verilen taşınmazların kira sözleşmelerini takip etmek.
 • Taşınmazlar için oluşturulan komisyonların sekreterya hizmetlerini yürütmek ve takip etmek.
 • Kiraya verilen taşınmazların dönemsel denetimlerinin yapılması için Kantin denetim komisyonlarını oluşturmak, denetimlerin yapılmasını sağlamak, tespit edilen aksaklıkların giderilmesi için kiracılara bildirimde bulunmak.
 • Kiracılardan ve hizmet alıcılardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi ile sözleşme ve şartname hükümlerine göre çözüme kavuşturulmasını sağlamak.
 • 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında kurulan Taşınmaz İzin Komisyonu sekreterya işlemlerini yürütmek.
 • Taşınmazların hukuksal süreçlerinin Hukuk müşavirliği ile koordineli takip etmek.Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Taşınmaz kira tahsis kayıt ofisi personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.