Görev Tanımı

PP4.5.GT.0053, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: İMİD Koruma ve Güvenlik Birimi Yöneticisi

Kod: GT53

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Birim ile ilgili konularda kurum içi veya kurum dışı kişilerle koordinasyonu sağlamak.
 • Birimde yürütülecek faaliyetleri günlük olarak takip ederek raporlanmasını sağlamak ve denetlemek.
 • Göreve yeni başlamış ya da nakil gelmiş personele işe başlama eğitiminin verilmesini sağlamak.
 • Birim personelinin yürüttükleri görevlerle ilgili hizmet içi eğitimi verilmesini sağlamak.
 • Birim bünyesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi edinme taleplerini değerlendirmek, yanıtlamak ve işlemlerini yürütmek.
 • Birimi temsilen kurum içi ve kurum dışı toplantılara katılmak.
 • Birim bünyesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin toplantılar düzenlemek ve yürütmek.
 • 24 saat güvenliğin sağlanması amacıyla planlama yapmak ve planın uygulanmasını kontrol etmek, oluşan aksaklıkların giderilmesi yönünde tedbirler almak.
 • Personelin görevini uygulayıp uygulamadığını takip ve kontrol etmek, istenmeyen durum ve davranışların düzeltilmesini sağlamak.
 • Birim çalışanları ile Daire Başkanı arasında bilgi alışverişini sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Koruma ve Güvenlik Ofis Sorumluları

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az Lisans programlarından mezun olmak.
 • Özel Güvenlik Sertifikasına sahip olmak.