Görev Tanımı

PP4.5.GT.0054, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: İMİD Koruma ve Güvenlik İdari Personeli

Kod: GT54

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Müdürlük bölgesine gelen personel, öğrenci ve sivillere ilgili birim için yönlerdirme yapmak.
 • Öğrenci ilişik kesme formunu kontrol ederek ilgili sorumluya imza için sunmak.
 • Ulaşım Yönergesi kapsamında talep edilen araç tanıtım kartını kayıt altına alarak verilmesini sağlamak.
 • Müdürlük bünyesinde hazırlanan nöbet çizelgeleleri, imza çizelgeleri, tutanak ve tüm dökümanların ilgili dosyalarda günlük olarak arşivlemek.
 • Yıllık izinleri yazmak ve dosyasını tutmak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: İdari Ofis Sorumlu Yardımcısı

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.
 • Güvenlik sertifikasına sahip olmak.