Görev Tanımı

PP4.5.GT.0057, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: İMİD Araç İşletme Birimi Yöneticisi

Kod: GT57

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Araçların sevk ve idaresini sağlamak.
 • Araçlarda İş sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili önlemlerin alınmasını sağlamak.
 • Araçların periyodik bakım onarımlarını yaptırmak, muayene ve trafik sigortalarının günlerini takip ettirmek.
 • Nöbet ve mesaiye kalan personelin takibini yaptırmak, nöbetlerin yazılmasını sağlamak.
 • Araçların bakım onarımının yapılmasını ve malzeme ihtiyaçlarının alınmasını sağlamak.
 • Birim bünyesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi edinme taleplerini değerlendirmek, yanıtlamak ve işlemlerini yürütmek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Diğer Birim Yöneticileri

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olmak.