Görev Tanımı

PP4.5.GT.0058, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: İMİD Bakım Onarım Servisi Personeli

Kod: GT58

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Bildirilen arızaların öncelik sırasını belirleyip tamirlerini yapmak.
 • Araçların yağ zamanlarını kontrol ve takip etmek ve eksik olanları tamamlamak.
 • Araç İşletme Kademesinde tamiri mümkün olmayan araçları Araç İşletme müdürüne bildirerek ilgili yerlere sevkini sağlamak.
 • Üniversitemizin diğer araçları ile ilgili gelen bakım onarım ihtiyaçlarını gidererek hazır olmasını sağlamak.
 • Depoda bulunan sarf malzemelerin giriş çıkışını takip etmek ve kontrolünü yapmak.
 • Bakım onarım ile ilgili iş ve işlemlerin takibini yapmak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Bakım onarım servis personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ilköğretim mezun olmak.