Görev Tanımı

PP4.5.GT.0059, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: İMİD İdari ve Destek Hizmetleri Birimi Yöneticisi

Kod: GT59

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Temizlik hizmetlerini yürütmek ve temizlik işçilerinin iş güvenliği kapsamında çalışmalarını denetlemek.
 • Temizlik hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere satınalınması gereken malzemeleri tespit ederek, satın alınacak malzemelerin ihtiyaçlar doğrultusunda miktarlarını ve niteliklerini belirlemek.
 • Başkanlığın  kurum içi ve dışı yazışmalarının hazırlanmasını sağlamak ve takibini yapmak.
 • Birim çalışanları ile Daire Başkanı arasında bilgi alışverişini sağlamak.
 • Gelen / Giden posta ve kargo işlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Birim bünyesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi edinme taleplerini değerlendirmek, yanıtlamak ve işlemlerini yürütmek.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Diğer birim yöneticileri veya İdari ve Destek Hizmetleri Ofis Sorumlusu

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programlarından mezun olmak.