Görev Tanımı

PP4.5.GT.0060, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: İMİD Posta Hizmetleri Ofis Sorumlusu

Kod: GT60

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Posta hizmetlerinin zamanında ve ilgili mevzuatına uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamak.
 • Posta işlemleri için gerekli olan malzemelerin (pul, barkot, alındı belgesi vb.) PTT Başmüdürlüğünden temin edilmesini sağlamak.
 • Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlamak, kontrol etmek ve takibini yapmak.
 • Birim çalışanları ile birim yöneticisi arasında bilgi alışverişini sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Destek hizmetleri birimi yöneticisi

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olmak.