Görev Tanımı

PP4.5.GT.0061, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: İMİD Posta Hizmetleri Ofis Personeli

Kod: GT61

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Gelen dış posta ve kargoları ayrıştırıp birimlerine göndermek.
  • Üniversitemize ait giden posta ve kargoları adreslerine göndermek.
  • Posta işlemleri için gerekli olan malzemeleri (pul, barkot, alındı belgesi vb.) PTT Başmüdürlüğünden temin etmek.
  • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
  • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
  • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
  • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
  • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Destek Hizmetleri Ofisi personeli

Aranan Nitelikler

  • En az ortaöğretim mezunu olmak.