Görev Tanımı

PP4.6.GT.0064, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: KDDB Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Kod: GT64

Hassas Görev: Evet

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Araştırmacılara bilimsel ve teknik bilgi sağlamak amacıyla yürütülen faaliyetleri planlamak, yürütmek, koordine etmek ve denetlemek.
 • Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda bilgi kaynaklarını sağlayarak bilgi ihtiyaçlarına yanıt verilmesini, gerekli düzenlemelerin yapılmasını, elektronik tabanlı bilgi hizmetlerinin sunulmasını ve kaynak ödünç verilmesini sağlamak.
 • Bilgi okuryazarlığı eğitimini (kullanıcı eğitimi) desteklemek, kurumsal veri tabanlarını koordine etmek.
 • Merkez Kütüphane ve Şube Kütüphaneleri’ndeki hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli kadronun oluşturulmasını, hizmet bölümlendirilmesini ve personel arasındaki iş bölümünü sağlama ve denetlemek.
 • İdari ve Mali hizmetler, teknik hizmetler ve kullanıcı hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak ve denetimini yapmak.
 • Yurtiçinde ve yurtdışında kütüphanecilik konularında düzenlenen seminer ve konferansları izlemek veya gerekli personelin katılımını sağlamak.
 • Yurtiçi ve yurtdışında kütüphanecilik ile ilgili gelişmeleri izleyerek yeni teknolojinin kütüphaneye girmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Merkez kütüphane ve Şube Kütüphanelerde yapılan işlerle ilgili faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.
 • Merkez Kütüphane ile Şube Kütüphaneleri arasında eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak. Bu amaçla mesleki kurslar açmak, eğitim programları düzenlemek.
 • Merkez Kütüphanenin ve Şube Kütüphaneleri’nin bütçesini hazırlamak için birim yöneticileri ile personelden alınan öneriler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip bütçeyi hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Birim yöneticileri

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programlarından mezun olmak. (Tercihen Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun olmak.)
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği 10 yıl kamu hizmeti yapmış olmak.