Görev Tanımı

PP4.6.GT.0065, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: KDDB Engelli Kullanıcı Ofisi Personeli

Kod: GT65

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Merkez Kütüphanemizde görme engelli kullanıcılarımız için birimdeki koleksiyonu gönüllü okuma yöntemi ve Sensörlü Kitap Okuma Cihazı ile zenginleştirmek.
  • Üniversitemiz engelli öğrenci ve personelinin bilgiye erişimi için gerekli her türlü çalışmayı yapmak, yeni projeler geliştirmek
  • Kendi öğrencilerine hizmet vermek dışında, Türkiye’deki diğer görme engelliler kütüphaneleriyle koordineli çalışmak.
  • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
  • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
  • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
  • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
  • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Engelli Kullanıcı Ofisi Personeli

Aranan Nitelikler

  • Üniversitelerin en az lisans programlarından mezun olmak.