Görev Tanımı

PP4.6.GT.0066, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: KDDB Eğitim ve Halkla İlişkiler Ofisi Personeli

Kod: GT66

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Kullanıcı eğitimi, bilgi okuryazarlığı, sosyal medya yöneticiliği, kütüphanecilik alanında halkla ilişkiler çalışmaları yapmak.
 • Her akademik yıl ya da yarı yıl başında yeni başlayan lisans ve ön lisans öğrencilerine; kendi fakültelerinde yapılan oryantasyon günlerinde genel tanıtım amaçlı sunum ve söyleşiler gerçekleştirmek.
 • Yeni başlayan lisans ve ön lisans öğrencilerine; belirli aralıklarla; fiziksel mekan tanıtımı, kütüphane koleksiyonuna erişim, kaynakların tanıtımı, internet hizmetleri, otomasyon programının tanıtımını yapmak.
 • Koleksiyona dahil edilmesi istenen kaynak talebinin alınmasını sağlamak.
 • 3. ve 4. sınıftaki lisans öğrencilerine konu odaklı eğitimler vermek, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Araştırma Yöntem ve Teknikleri gibi derslere misafir eğitmen olarak katılım sağlamak.
 • Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine bilimsel bilgiye erişim ile ilgili sunum yapmak.
 • Ofislerde, bölümlerde, bilimsel bilgiye erişim derslerinde informal ya da formal eğitim (otomasyon programı, ekaynaklarda yayın arama, uygulamalı anlatım vb.) vermek.
 • Gerek görüldüğü taktirde bilimsel yayınevleri ve temsilcileri ile ürünleri, eğitimleri konusunda işbirliği sağlayarak programlar hazırlamak.
 • Birimin sosyal medya hesaplarını yönetmek ve hizmetlerin kurum çevresi tarafından tanınmasını sağlamak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Kullanıcı Hizmetleri Birimi Yöneticisi

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin lisans programları Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun olmak.