Görev Tanımı

PP4.6.GT.0067, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: KDDB ISBN-ISSN-ISMN Sağlama Ofisi Personeli

Kod: GT67

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Üniversitemiz tarafından yayımlanacak kitaplar, süreli yayınlar ve basılı müzik eserleri için T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nden ISBN-ISSN-ISMN başvurusunu ve tahsisini yapmak.
  • Başvuru sonrası alınan ISBN-ISSN-ISMN bilgilerini talep eden kişilere / birimlere basılı ve elektronik ortamda iletmek.
  • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
  • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
  • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
  • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
  • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Kullanıcı Hizmetleri Birimi Personeli

Aranan Nitelikler

  • Üniversitelerin en az lisans programlarından mezun olmak.