Görev Tanımı

PP4.6.GT.0071, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: KDDB Kupür Derleme Ofisi Personeli

Kod: GT71

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Abone olunan yaygın ve yerel basını taramak.
 • Üniversitemiz ile ilgili haberleri derleyip, kupür yapmak.
 • Kupürleri kütüphane web sayfasında günlük olarak yayınlanmak.
 • Yıl sonunda üniversitemizle ilgili haber istatistiklerini hazırlayıp web sayfasında sunmak.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Kullanıcı Hizmetleri Birimi Hizmetleri Ofisleri Personeli

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programlarından mezun olmak.