Görev Tanımı

PP4.7.GT.0078, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Aşçı

Kod: GT78

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Aylık/haftalık yemek listesine göre günlük yemek üretimi yapmak.
  • Üretilen yemeğin yemekhanelere transferini sağlamak ve sunumunu yapmak.
  • Günlük yemeğin tüm süreçlerinde mutfak ve yemekhane ortamı ile alet, makine ve teçhizatın temizliğini yapmak.
  • Üniversitemiz bünyesinde, Başkanlığın görev alanı ile ilgili olarak yapılan toplu organizasyonlarda verilecek görevleri yapmak.
  • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
  • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
  • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
  • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
  • Görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Başaşçı

Aranan Nitelikler

En az ilkokul mezunu olmak.

Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık Eğitim Merkezi’nden usta aşçılık belgesine sahip olmak.

MEB'den onaylı aşçılık sertifikasına ya da 3308 Sayılı Kanuna Göre bu daldaki ustalık/ kalfalık belgelerinden herhangi birine veya aşçılık bonservisine sahip olmak veya örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli olarak

Tercihen toplu yemek konusunda deneyimli olmak. konu ile ilgili ders almış olmak.