Görev Tanımı

PP4.7.GT.0079, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Mutfak Ön Hazırlık Personeli

Kod: GT79

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Yemek üretim malzemelerinin yıkama, soyma, doğrama vb. işlemlerini yapmak.
 • Mutfak ve yemekhane ile mutfak malzeme ve ekipmanlarının hijyen kurallarına uygun olarak genel temizliğini yapmak.
 • İhtiyaç duyulduğunda yemekhaneleri düzenlemek ve yemek servisi yapmak.
 • Yemek üretim malzemelerinin depodan üretim alanına sevkini yapmak.
 • Üniversitemiz bünyesinde, Başkanlığın görev alanı ile ilgili olarak yapılan toplu organizasyonlarda görev almak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Mutfak ön hazırlık personeli

Aranan Nitelikler

 • Eğitim düzeyi aranmamaktadır.