Görev Tanımı

PP4.7.GT.0080, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Yemek Üretim ve Kontrol Sorumlusu

Kod: GT80

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Aylık yemek menüsünü hazırlamak.
 • Soğuk depolar, mutfak ekipmanları ve kullanım alanlarının genel denetim ve kontrolünü yapmak.
 • Mutfak ve yemekhane personelinin çalışma programları ile genel denetim ve gözetimi yapmak.
 • Mutfak personeline hijyen eğitimi vermek ve onların sanitasyon ve hijyen kurallarına uygun şekilde çalışmalarını sağlamak.
 • Mutfak personelinin iş kıyafeti ve koruyucu donanım kullanımı ile temizliğini kontrol ve takip etmek.
 • Görev alanındaki faaliyetler kapsamında ihtiyaç duyulan taşınırların temini için teknik şartname hazırlamak.
 • Yemek üretim malzemesi ihtiyacını tespit etmek, temini, depolanması, üretim ve sunum sürecini planlamak, iş akışını kontrol etmek.
 • Yemek üretimini ve üretilen yemeğin gıda hijyeni ve sağlık mevzuatına uygunluğu, kıvam, tat, lezzet vb. kontrollerini yaparak servis edilmesini sağlamak.
 • Merkez mutfaktan yemekhanelere yapılan yemek servisini koordine etmek.
 • Birim çalışanları ile üst yöneticiler arasında bilgi alışverişini sağlamak.
 • Birim bünyesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi edinme taleplerini değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanları yerine getirmek.
 • Üniversitemiz bünyesinde, Başkanlığın görev alanı ile ilgili olarak yapılan toplu organizasyonlarda mutfak ve yemekhane  personelleri ile birlikte görev almak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Yemek Üretim ve Kontrol Sorumlusu

Aranan Nitelikler

En az üniversitelerin lisans programlarından Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olmak.

Tercihen toplu yemek hizmeti veren bir işletmede en az iki yıllık tecrübeye sahip olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak.