Görev Tanımı

PP4.7.GT.0081, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Yemek Sevk Personeli

Kod: GT81

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Başkanlık faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan taşıma ve servis hizmetlerini gerçekleştirmek.
 • Merkez mutfakta üretilen yemekleri yemekhanelere sevk etmek.
 • Araçların rutin muayene işlemleri ile periyodik bakım, onarım ve temizliğinin yapılmasını sağlamak.
 • Araç takip formunu düzenlemek ve raporlamak.
 • İhtiyaç halinde mesai saati dışında, hafta tatili ve resmi tatillerde hizmetin devamlılığını sağlamak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Yemek Sevk Personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ilkokul mezunu olmak.
 • En az "B" sınıfı ehliyete sahip olmak.