Görev Tanımı

PP4.7.GT.0082, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Yemekhane Sorumlusu

Kod: GT82

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Birimle ilgili kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Yemekhanelerde görev yapan personel üzerinde genel denetim ve gözetimi yapmak, çalışma düzenini sağlamak.
 • Yemekhane ortamı ve eklentileri ile mutfak ve yemekhane malzeme ve ekipmanlarının rutin denetim ve temizlik kontrollerini yapmak.
 • Yemekhanenin ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek.
 • Birimlerin gelir ve giderlerinin takibini yapmak.
 • Birimle ilgili istatistiki bilgileri hazırlamak ve raporlamak.
 • Birimlerde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi edinme taleplerini değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanları yerine getirmek.
 • Birimlerde çalışanlar ile birim yöneticisi arasındaki bilgi alışverişini sağlamak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Beslenme Hizmetleri Birimi Sorumlusu

Aranan Nitelikler