Görev Tanımı

PP4.7.GT.0084, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Garson

Kod: GT84

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Yemekhanelerin temizliğini yapmak, tertip ve düzenini sağlamak.
 • Yemekhanelerde kullanılan mutfak ve sunum malzemelerinin hijyen kurallarına uygun olarak temizliğini yapmak ve hizmete hazır halde bulundurmak.
 • Gerektiğinde yemek üretim ve sunum sürecinde verilecek diğer görevleri yapmak.
 • Üniversitemiz bünyesinde, Başkanlığın görev alanı ile ilgili olarak yapılan toplu organizasyonlarda görev almak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Garson

Aranan Nitelikler

 • En az ilkokul mezunu olmak.
 • Toplu yemek hizmeti verme konusunda deneyimli olmak.