Görev Tanımı

PP4.7.GT.0086, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Yemekhane Gelirleri Sorumlusu

Kod: GT86

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Personel ve öğrenci kimlik kartlarına para yüklemesi yapmak.
 • Yükleme noktalarında otomasyon görevlileri tarafından yapılan tahsilatları teslim almak.
 • KİOSK (para yükleme cihazı)'dan para boşaltma işlemini yapmak.
 • Günlük tahsilatların kontrolünü yaparak güvenli bir şekilde bankaya yatırılması sürecini koordine etmek.
 • Otomasyon sistemi üzerinden para yükleme pos ve KİOSK cihazlarının çalışıp çalışmadığını kontrol ve takip etmek.
 • Yemekhane girişlerinin turnikelerden yapılmasını sağlamak, kartsız geçişleri kontrol etmek.
 • İhtiyaç halinde yemek fişi satışı yapmak.
 • Birim faaliyetleri ile ilgili istatistiki bilgileri hazırlamak.
 • Birim bünyesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi edinme taleplerini değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanları yerine getirmek.
 • Birimle ilgili kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak.
 • Birim personeli ile yönetici arasındaki bilgi alışverişini sağlamak.
 • Üniversitemiz bünyesinde, Başkanlığın görev alanı ile ilgili olarak yapılan toplu organizasyonlarda görev almak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Yemekhane Gelirleri Sorumlusu

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.