Görev Tanımı

PP4.7.GT.0087, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: ORT Bütçe Ofisi Personeli

Kod: GT87

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Birim bütçe tekliflerinin (cari/yatırım) hazırlanması ve E-Bütçe sistemine girilmesi.
 • Birim bütçesi hakkında harcama yetkilisinin bilgilendirilmesi.   
a- Yıl içinde üçer aylık dönemlerde (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim)
b- Harcama yetkilisi değişikliği halinde
 
 • Harcamaya başlamadan önce ödenek kontrollerinin yapılması ve ödeneği aşan durumlarda harcama yetkilisine bilgi verilmesi.
 • Yıl içinde ihtiyaç duyulacak ödenek talepleri için Ödenek Talep Formunun düzenlenmesi.
 • Gelir ve gider kontrolünün sağlanması. (Özgelir karşılığı ödenek kullanan birimlerde)
 • Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporlarını hazırlamak. (Yatırım ödeneği olan birimlerde)
 • Birimin 4734 sayılı Kanunun Doğrudan Temin 22/d ve Pazarlık Usulü 21/f'ye göre yapacağı alımlarda Uygun Görüş Formunun düzenlenmesi.
 • Performans Programına göre biriminin sorumlu olduğu performans göstergelerine ilişkin verilerinin sisteme girilmesi.
 •  Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.
 

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan:

Aranan Nitelikler

 • En az orta öğretim mezunu olmak.