Görev Tanımı

PP4.7.GT.0088, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Sosyal Hizmetler Birim Yöneticisi

Kod: GT88

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Birimde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi edinme taleplerini değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanları yerine getirmek.
 • Birimde yürütülen faaliyetlerle ilgili istatistikî bilgilerin hazırlanmasını ve raporlanmasını sağlamak.
 • Birimler ve ofisler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
 • Birimindeki personelin performansını düzenli olarak izlemek ve gelişmeye açık yönleri hakkında zamanında ve destekleyici geri bildirimde bulunmak.
 • Birimle ilgili kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Birim çalışanları ile daire başkanı arasındaki bilgi alışverişini sağlamak.
 • Personelin genel denetim ve gözetimini yapmak.
 • Bağlı Birimlerin geliri ile ilgli iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Üniversite öğrencilerine sunulacak burs, yardım ve kısmi zamanlı çalışma ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Diğer birim yöneticileri

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programlarından mezun olmak.