Görev Tanımı

PP4.7.GT.0089, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Sosyal Hizmetler Ofisi Personeli

Kod: GT89

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak.
 • Öğrencilerin kısmi zamanlı çalışma, barınma, burs ve yardımlarla ilgili işlemlerini yapmak.
 • Yurt yönetim kurulunun sekretarya işlerini yapmak.
 • Birim faaliyetleri ile ilgli istatistiki bilgileri hazırlamak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Sosyal Hizmet Ofisi Personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.