Görev Tanımı

PP4.7.GT.0091, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Yurt Yöneticisi

Kod: GT91

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Yurtla ilgili kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Yurtlarda ve görevli personel üzerinde genel denetim ve gözetimi yapmak.
 • Personelin aylık çalışma çizelgelerini hazırlamak ve çalışma düzenini sağlamak.
 • Yurt yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
 • Yurt gelirlerinin kontrolünü yapmak ve süresi içinde tahsilini sağlamak.
 • Yurt binası, eklentileri ve taşınırlarının bakım ve onarım ihtiyacını tespit etmek ve yaptırılmasını sağlamak.
 • Yurdun iç ve dış güvenliğini kontrol etmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 • Elektrik, su ve doğalgaz kullanımında gerekli tasarruf tedbirlerini almak ve uygulanmasını sağlamak.
 • Yurtla ilgili istatistiki bilgilerin hazırlanmasını ve raporlanmasını sağlamak.
 • Yurt faaliyetleri ile ilgili bilgi edinme taleplerini değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanları yerine getirmek.
 • Yurt personeli ile üst yönetici arasında bilgi alışverişini sağlamak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Sosyal Hizmetler Birim Yöneticisi

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programlarından mezun olmak.