Görev Tanımı

PP4.7.GT.0092, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Yurt Yönetim Personeli

Kod: GT92

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Yurtla ilgili kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak.
 • Yurda barınma başvurusunda bulunan öğrencilerin başvurularını almak ve yerleştirme hakkı kazananların kayıt işlemlerini yapmak.
 • Yurda yerleştirilen ve ayrılan öğrencilerin kimlik bilgilerini süresi içinde ilgili emniyet birimlerine bildirmek.
 • Öğrencileri yurtta uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmek ve uyulup uyulmadığını denetlemek.
 • Öğrencilerin yurt aidatı ve güvence bedeli ücretlerininin kaydını tutmak ve süresi içinde ödenip ödenmediğini kontrol etmek.
 • Yurt binasının iç ve dış temizliğini denetlemek, sürdürülebilir bir temizlik ve hijyen sağlamak.
 • Yurt binası, eklentileri ve taşınırların rutin kontrollerini yapmak, bakım ve onarım ihtiyacını tespi etmek ve yaptırmak.
 • Yurt giriş ve çıkışlarını kontrol etmek.
 • Yurdun iç güvenliğini (cam, balkon, doğalgaz, elektrik, su vb.) sağlamak.
 • Yangın vb. acil durumlarda yurdun boşaltılması için yangın merdiveni ve acil çıkış kapılarının kullanılabilir durumda bulunmasını sağlamak.
 • Elektrik, su ve doğalgaz kullanımında gerekli tasarruf tedbirlerini almak, uygulamak ve öğrencileri bu yönde bilinçlendirmek.
 • Yurtla ilgili istatistiki bilgileri hazırlamak ve raporlamak.
 • Yurt faaliyetleri ile ilgili bilgi edinme taleplerini değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanları yerine getirmek.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Yurt Yönetim Personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.