Görev Tanımı

PP4.7.GT.0093, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Yurt Personeli

Kod: GT93

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Görevli bulunduğu yurt binasının iç ve dış alanları ile çevre temizliğini yapmak, tertip ve düzeni sağlamak.
 • Yurt odalarında kullanılan çarşaf, nevresim vb. günlük kullanım malzemeleri ile halı, perde vb. tefrişat malzemelerinin temizlenmesini sağlamak.
 • Yurt binası, eklentileri ve kullanılan taşınırları temiz ve bakımlı tutmak, bakım ve onarım ihtiyacını üstlerine bildirmek.
 • Yurt binasına giriş ve çıkışların kontrolünde Yurt Yönetim Personeline yardımcı olmak.
 • Yurda gelen ve giden malzeme ve araç-gereci taşımak ve yerleştirmek.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Yurt Personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ilk okul mezunu olmak.