Görev Tanımı

PP4.7.GT.0095, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB İktisadi İşletme Sorumlusu

Kod: GT95

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Birimle ilgili kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Sorumlu olduğu işletme birimlerinde görev yapan personelin aylık çalışma çizelgelerini hazırlamak.
 • Sorumluluk alanlarında görev yapan personel üzerinde genel denetim ve gözetimi yapmak, çalışma düzenini sağlamak.
 • Sorumlu olduğu birimlerin rutin temizlik kontrollerini yapmak ve bakım onarımlarını yaptırmak.
 • Sorumlu olduğu birimlerin ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek.
 • Birimlerin gelir ve giderlerinin takibini yapmak.
 • Birimlerle ilgili istatistiki bilgileri hazırlamak ve raporlamak.
 • Bağlı birimlerde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi edinme taleplerini değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanları yerine getirmek.
 • Birimlerde çalışanlar ile birim yöneticisi arasındaki bilgi alışverişini sağlamak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: İktisadi İşletme Birim Yöneticisi

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olmak.