Görev Tanımı

PP4.7.GT.0096, R1, Mayıs 2020

Görev Adı: SKSDB Ön Muhasebe Personeli

Kod: GT96

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Birimin muhasebe kayıtlarını tutmak ve raporlamak.
 • Birimin aylık mizan ve yıllık mali tablolarını hazırlamak.
 • İşletmenin alacak ve borçlarını takip etmek; alacakların tahsili için gerekli önlemleri almak.
 • Sözleşmeli personelin özlük işlemlerini yapmak.
 • İktisadi İşletme Biriminin ödeme iş ve işlemlerini yapmak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.
 • Otoparkların izlenmesi ve kayıtların takip edilmesi (Reflex Master Programı) , raporlanması vb. gibi işlemlerinden sorumludur

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Ön Muhasebe Personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.