Görev Tanımı

PP4.7.GT.0097, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Ön Büro Personeli

Kod: GT97

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Rezervasyonları yapmak.
 • Başvuru talepleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 • Hizmetle ilgili teslim tesellüm işlemlerini yapmak.
 • Kurum içi ve dışı yazışmalar yapmak.
 • Konaklama hizmeti alanların kimlik bilgilerini süresi içinde emniyet otomasyon sistemine kaydetmek.
 • Olimpik Yüzme Havuzu elektronik geçiş sistemini kontrol etmek.
 • Tahsilat işlemlerini yaparak gün sonu raporu (Z) ile birlikte ve ön muhasebe birimine teslim etmek.
 • Kayıp eşyaları muhafaza etmek ve sahiplerine teslim işlemlerini yapmak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Ön Büro Personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ortaöğretim mezunu olmak.