Görev Tanımı

PP4.7.GT.0099, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Çamaşırhane Personeli

Kod: GT99

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

  • Başkanlığa bağlı birimlerden gelen her türlü kirli çamaşırı yıkamak ve ütülemek.
  • Yıkanmış ve ütülenmiş örtüleri teslim aldığı birim personeline sayarak teslim etmek.
  • Çamaşırhanede bulunan makine ve teçhizatın rutin bakım ve temizliğini yaparak her an hizmete hazır bulundurmak.
  • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
  • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
  • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
  • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
  • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Kat Hizmetleri Personeli

Aranan Nitelikler

  • En az ilkokul mezunu olmak.