Görev Tanımı

PP4.7.GT.0100, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Kültür ve Spor Birimi Yöneticisi

Kod: GT100

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Birimde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi edinme taleplerini değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanları yerine getirmek.
 • Birimde yürütülen faaliyetlerle ilgili istatistikî bilgilerin hazırlanmasını ve raporlanmasını sağlamak.
 • Ofisler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
 • Birimindeki personelin performansını düzenli olarak izlemek ve gelişmeye açık yönleri hakkında zamanında ve destekleyici geri bildirimde bulunmak.
 • Üniversitemizde düzenlenen sportif faaliyetlerin organizasyonunu yapmak.
 • Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Toplulukları tarafından düzenlecek etkinliklerle ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 • Üniversite takımlarının kurumlar arası müsabakalara katılımında gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 • Etkinlik Kurulu gündemini hazırlamak ve üyelere duyurmak, alınan kararları yazdırmak.
 • Birimle ilgili kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Birim çalışanları ile daire başkanı arasındaki bilgi alışverişini sağlamak.
 • Üniversitemiz kampüslerinde ve dışarıda, Başkanlığın yer aldığı organizasyon faaliyetlerinde ihtiyaç duyulacak destek hizmetlerinin verilmesini ve kontrolünü sağlamak, organizasyonlarda ekibi ile birlikte görev almak.
 • Tanıtım faaliyetleri kapsamında üniversitemize gelen gruplara rehberlik hizmeti verilmesini sağlamak.
 • Üniversitemiz birimleri tarafından düzenlenen etkinliklere teknik ve malzeme desteği verilmesini sağlamak.
 • Personelin genel denetim ve gözetimini yapmak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerin doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Diğer birim yöneticileri

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programlarından mezun olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak.