Task Definition

PP4.5.GT.0011, R0, May 2019

Task Name: İMİD Satın Alma Birim Yöneticisi

Code: GT11

Critical Task: Yes

Task, Authority and Responsibilities

 • İhale işlemlerinin (talep/teknik şartname değerlendirme, planlama, yaklaşık maliyet, ihale dokümanı, ilan, ihale komisyonu, itiraz değerlendirme vd. işlemler) gerçekleştirilmesini ve takibini sağlamak.
 • Sözleşme, teminat ve muayene kabul işlemlerinin yapılmasını ve takibini sağlamak.
 • Doğrudan Temin  Alımları (talep/teknik şartname değerlendirme, planlama, piyasa fiyat araştırması vd.)  ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesini ve takibini sağlamak.
 • Kredi/Avans yoluyla ve istisna kapsamında (DMO ve Diğer Kurumlar) alımlarla ilgili işlemlerin  gerçekleştirilmesini ve takibini sağlamak.
 • Süreklilik arz eden alımların (elektrik, akaryakıt, doğalgaz, personel taşıma vb.) düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini ve takibini sağlamak.
 • Satın alma işlemleri ile ilgili bütçe takibini sağlamak.
 • Birim bünyesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili şikayet, bilgi edinme ve görüş taleplerini değerlendirmek, yanıtlamak ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Birim çalışanları ile yönetici arasında bilgi alışverişini sağlamak.
 • Kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını ve takibini sağlamak.Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

Power of Attorney

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Diğer birim yöneticisi

Qualifications

 • Üniversitelerin En az Lisans programlarından Mezun olmak.