Görev Tanımı

PP4.7.GT.0104, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi Sorumlusu

Kod: GT104

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Birimle ilgili iç ve dış yazışmaları yapmak.
 • Birim bünyesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi edinme taleplerini değerlendirmek, yanıtlamak ve uygun bulunanları yerine getirmek.
 • Birim çalışanları ile yönetici arasında bilgi alışverişini sağlamak.
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İktisadi İşletme Yönergesi, ilgili diğer mevzuat, genelge ve yönetim kurulu kararları ile verilen görevleri yapmak.
 • Üniversitemiz bünyesinde, Başkanlığın görev alanı ile ilgili olarak yapılan toplu organizasyonlarda ekibi ile birlikte görev almak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: İktisadi İşletme Birimi Yöneticisi

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olmak.