Görev Tanımı

PP4.7.GT.0109, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Kültür Merkezi Personeli

Kod: GT109

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Kültür Merkezi ve çevresinin temizlik ve bakımını yapmak, etkinlikler için hizmete hazır bulundurmak.
 • Merkezin ses, ışık, havalandırma ve ısıtma sistemlerini hizmete hazır bulundurmak.
 • Fuaye alanını etkinlikler için hazırlamak, servis ve sunum hizmetlerini yürütmek.
 • Üniversitemiz kampüslerinde ve dışarıda, Başkanlığın yer aldığı organizasyon faaliyetlerinde ihtiyaç duyulacak destek hizmetlerini yürütmek.
 • Üniversitemiz birimleri tarafından düzenlenen etkinliklere teknik ve malzeme desteği hizmeti vermek.
 • Tanıtım faaliyetleri kapsamında üniversitemize gelen gruplara rehberlik etmek.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Kültür Merkezi Personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ilkokul mezunu olmak.