Görev Tanımı

PP4.7.GT.0114, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Gündüz Bakımevi Eğitmen

Kod: GT114

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Gündüz Bakımevi Müdürlüğü tarafından belirlenen yıllık eğitim ve faaliyet programını uygulamak.
 • Yürüttüğü faaliyetlere ilişkin (veli görüşmeleri, bireysel çalışmalar vb.) Gündüz Bakımevi Müdürüne düzenli olarak bilgi vermek.
 • Eğitim ve diğer etkinlikler için gerekli olan araç-gereç ve eğitim materyallerini tespit etmek ve sürekli hazır bulundurmak.
 • Programda eğitim etkinliği olarak yer alan öğle yemeği ve kahvaltılara katılmak ve çocukların düzenli olarak yemek yeme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak.
 • Çocukların kısa ya da uzun süreli ilaç kullanımının çocukların Gündüz Bakımevinde bulunduğu dönemde de devam etmesi gerektiği durumlarda, ilacın reçete veya raporunun bir fotokopisi ile okula bırakılması koşulu ile bu ilaçların kullanımını sağlamak.
 • Sınıflarda bulunan her türlü taşınır malzemeyi korumak, hazır halde bulundurmak ve dolap, raf, tv vb. taşınırların çocuklara zarar vermeyecek şekilde montajının yapılmasını sağlamak.
 • Sınıfında ateşli ve bulaşıcı hastalığı olan çocukları tespit ederek müdüre bildirmek.
 • Çocukların gelişim kayıtlarını tutmak ve yılsonu gelişim raporlarını hazırlamak.
 • Her öğrenci için okul-aile iletişim defterini doldurarak veliler ile günlük iletişimi takip etmek.
 • Çocuklara ilişkin devam takip çizelgesini tutmak.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Eğitmen Yardımcısı

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans programlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Okul Öncesi Eğitimi Bölümlerinden mezun olmak