Görev Tanımı

PP4.7.GT.0119, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: SKSDB Otopark Personeli

Kod: GT119

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Otopark giriş ve çıkış bariyerlerini kontrol etmek, teknik arıza durumunda teknik birime bildirmek.
 • Araçların otopark alanına yerleşimi sırasında yönlendirme yapmak.
 • Park ücreti tahsil etmek.
 • Otopark alanlarının mıntıka temizliğini yapmak.
 • Otoparklarda bulunan yangın tüplerinin rutin kontrollerini yapmak.
 • Otoparklara giren resmi ve engelli araçlarının günlük kayıtlarını tutarak raporlamak.
 • Gün sonunda elde edilen gelirleri Z raporu ile muhasebe görevlisine teslim etmek.
 • Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında üst amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınan tedbirleri uygulamak.
 • Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: Otopark Hizmetleri Personeli

Aranan Nitelikler

 • En az ilkokul mezunu olmak.