Görev Tanımı

PP4.5.GT.0134, R0, Mayıs 2019

Görev Adı: Koruma ve Güvenlik İzleme Grup Şefi

Kod: GT134

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Güvenlik Birim Yöneticisi ve Güvenlik İzleme Sorumlusunun direktifleri doğrultusunda, Müdürlüğün görevlerinin yürütülmesini ve Koruma ve Güvenlik görevlilerinin nöbet hizmetlerinde düzenli, tertipli ve programlı bir şekilde çalışmalarını sağlamak.
 • 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmak.
 • Yerleşkede mesai haricinde yaşanan aksaklıkları rapor etmek, ilgililere bildirmek ve takip etmek, gerektiğinde araç görevlendirmek.
 • Yerleşkelerde meydan gelen vukuatlarla ilgi izleme merkezine gerekli talimatları vermek, olayların arşivlenmesini sağlamak
 • Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.
 • Görevlerini ve kullandığı bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirmekten sorumludur.

Vekalet Durumu

Görevinde bulunmadığı zamanlarda vekâlet edecek unvan: İzleme Ofis Sorumlusu

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olmak.
 • Özel Güvenlik Sertifikasına sahip olmak.